Oblast
Health Care

Spolupráce v synergii

Své úsilí vždy věnuji všem klíčovým úrovním segmentu – jak zdravotnickým službám a jejich poskytovatelům, tak samotným plátcům a celému zdravotnickému systému. Dokážu tak maximalizovat inovace, vytvářet nové zdroje příjmů a zlepšovat komplexní cestu péče o pacienty.

Konkrétní příklady

Díky důkladným analýzám a širokým znalostem získáte důležitou oporu pro strategické směřování i každodenní rozhodování:
 • Zavádění nových léčebných postupů a modelů zdravotní péče
 • Vytváření partnerství v rámci odvětví
 • Urychlování inovací a efektivnějších postupů
 • Budování, nastavovaní a výběr prvků dodavatelského řetězce
 • Zlepšování udržitelnosti prostřednictvím environmentálních, sociálních a corporate governance cílů
 • Transformace na digitální, datové a analytické modely
 • Zavádění moderních trendů ze západních zdravotních zařízení
 • Nastavení strategie pro vyšší odolnost a předpoklady pro trvalý růst
 • Vytváření hodnoty prostřednictvím strategických fúzí a akvizic
 • Budování globálních zdravotních kapacit
 • Nastavení připravenosti na mimořádné události
  (epidemie a pandemie)

Klíčové služby
v moderním pojetí

Klinická excellence a vyhledávání personálu
Pro kvalitní poskytování zdravotní péče je stěžejní vyhledat, oslovit a správně motivovat špičkové lékaře, střední a další zdravotnický personál. Díky promyšlené negociaci a dobře nastavenému strategickému konceptu dokážeme získat a udržet ty nejlepší odborníky na trhu.
Interim management / nastavení řídicí struktury
Od počátku se zaměřuji na co nejoptimálnější nastavení řídicí struktury u klientů. Zajistíme tak dokonalé vedení struktury poskytovatele zdravotní péče a minimálně zatížíme výkonný lékařský personál. Navíc dosáhneme optimálního poměru nákladů na vedení k čistému zisku nebo generovanému cash-flow.
Obchodní modely zdravotní péče
Spolupráce a integrace mezi plátcem a poskytovatelem jsou zásadní pro zlepšení prevence nemocí. Větší zaměření na terapie přináší efektivnější zdravotní výsledky. Uvnitř a mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče vytvoříme provázaný ekosystém služeb od diagnostiky, přes specializovanou ambulantní péči a dotažení prevence, zákroků a léčby až ke konkrétnímu lékaři a zařízení.
Digitální řešení
Telemedicína, vzdálené monitorování a digitální vstupní dveře výrazně zlepšují cestu pacienta v rámci vyšetřovacích algoritmů poskytovatele zdravotní péče. Díky promyšleným postupům dokážou naši klienti činit správná strategická rozhodnutí o digitalizaci cesty pacienta a o využití potenciálu zařízení klientů naplno.
Pokročilá a prediktivní analytika
Díky promyšlené a včasné analytice propojujeme různé zdroje dat a rozvíjíme skutečně hodnotově a evidence-based orientované chápání zdraví. Klientům pomáháme s budováním datových center, konzultujeme používání dat na úrovni pacientů a pomáháme nastavit využití know-how zdravotnické analýzy k vytváření lepších modelů zdravotní péče.